logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ชอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  1 สิงหาคม 2565
 • คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5183/2565 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ราย นางสาวภลดา ศาสตรศุภกิจ
  19 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป๋นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมยื
  9 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  28 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  9 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  31 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  22 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  10 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  4 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  10 ตุลาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  28 กันยายน 2560
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  12 กันยายน 2560
 • คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 28111/2560 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  6 กันยายน 2560