logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส น่าเชื่อถือในการกำกับดูแลที่ราชพัสดุ ประเมินราคาทรัพย์สิน และรับจ่ายจองเหรียญในพื้นที่ด้วยความเป็นธรรม ได้มาตรฐานสากล ตลอดทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายจังหวัดและเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

งานด้านเหรียญกษาปณ์

จำหน่ายจ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าเหรียญ


งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

ดำเนินการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และเป็นมาตรฐานสากลทำงานรวมกันกับจังหวัดแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดและวิเคราะห์สะภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด


ภารกิจตามฝ่าย

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ประชุมเฉพาะกิจ_๒๐๐๓๐๓_0007

การใช้ประโยชน์ในราชการ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ,ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ

 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนาและจัดหาประโยชน์

 • การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร

 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า

 • การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา

 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา

 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์

 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ประชุมเฉพาะกิจ_๒๐๐๓๐๓_0003

ด้านทะเบียนและหลักฐาน

 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด

 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย

 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ

 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์

 • ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานราชของรัฐตามกฎหมายเวณคืน หรือกฎหมายอื่น

 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า

ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด

 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์

 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม

 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน

 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน

 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯพ.ศ. 2538

 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ

 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่

 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก

 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ประชุมนางรอง_๑๙๑๒๑๓_0123 

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

ประชุมเฉพาะกิจ_๒๐๐๓๐๓_0005

 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 • งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน

 • งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

 • งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ

 • ให้บริการขัอมูลความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคาทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไปประชุมเฉพาะกิจ_๒๐๐๓๐๓_0001

ด้านการเงินและบัญชี

 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน

 • ดำเนินการ เบิก-จ่าย เงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง

 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ

 • ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี

 • เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท

 • จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และ ภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ

 • ควบคุมดูแล โครงการ "เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ภายในสำนักงาน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส

ด้านพัสดุและบันทึกข้อมูล

 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ

 • ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด

 • พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

 • ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ

 • ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์

 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ

 • ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

 

พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์

 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้

 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล

 4. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ประสานงาน และปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับพันธกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ตัวเงินคงคลัง ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านอื่นๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ หรือขอความร่วมมือ

 5. ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1997 ครั้ง