logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • การใช้แบบกำหนดเงื่อนไขฯ และแบบบันทึกคำยินยอมฯ ในการพัฒนาที่ราชพัสดุ
  4 มีนาคม 2563
 • สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (แบบ ส.8/54)
  4 มีนาคม 2563
 • สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง (แบบ ส.7/54)
  4 มีนาคม 2563
 • สัญญายกกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างอาคารชดเชย (แบบ ส.6/54)
  4 มีนาคม 2563
 • สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง (แบบ ส.4/54)
  4 มีนาคม 2563
 • ใบเสนอให้เงินค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ แบบ จป 11/54
  4 มีนาคม 2563
 • ใบเสนอให้เงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/อาคารราชพัสดุ แบบ จป 10/53
  4 มีนาคม 2563
 • บันทึกคำยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง แบบ จป 9/54
  4 มีนาคม 2563
 • บันทึกคำยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข แบบ จป 8/54
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แบบ จป 7/54
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แบบ จป 6/54
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แบบ จป 5/54
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แบบ จป 4/54
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารที่ดินราชพัสดุ แบบ จป 3/54
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ แบบ จป 2/53
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แบบ จป 1/53
  4 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช้าอาคารราชพัสดุ
  2 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และขายหรือให้กรรมสิทธิ์บ้าน
  2 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขการขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  2 มีนาคม 2563
หมวดหมู่เอกสาร