logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กันยายน 2564
  30 กันยายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน สิงหาคม 2564
  31 สิงหาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กรกฎาคม 2564
  30 กรกฎาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน 2564
  30 มิถุนายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม 2564
  31 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน เมษายน 2564
  30 เมษายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม 2564
  31 มีนาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
  26 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มกราคม 2564
  29 มกราคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม 2563
  31 ธันวาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน 2563
  30 พฤศจิกายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม 2563
  30 ตุลาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กันยายน 2563
  30 กันยายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน สิงหาคม 2563
  31 สิงหาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กรกฎาคม 2563
  30 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน 2563
  30 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤษภาคม 2563
  30 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เมษายน 2563
  30 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มีนาคม 2563
  31 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มกราคม 2563
  31 มกราคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาคม 2562
  31 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
  29 พฤศจิกายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม 2562
  31 ตุลาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กันยายน 2562
  30 กันยายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน สิงหาคม 2562
  30 สิงหาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กรกฎาคม 2562
  31 กรกฎาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มิถุนายน 2562
  8 กรกฎาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤษภาคม 2562
  7 มิถุนายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน เมษายน 2562
  6 พฤษภาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มีนาคม 2562
  4 เมษายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
  5 มีนาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม 2562
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม 2561
  4 มกราคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน 2561
  3 ธันวาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม 2561
  7 พฤศจิกายน 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน 2561
  3 ตุลาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม 2561
  3 กันยายน 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กรกฎาคม 2561
  8 สิงหาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน 2561
  2 กรกฎาคม 2561