logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
  7 มีนาคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มกราคม 2566
  3 กุมภาพันธ์ 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม 2565
  3 มกราคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤศจิกายน 2565
  13 ธันวาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ตุลาคม 2565
  3 พฤศจิกายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กันยายน 2565
  4 ตุลาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน สิงหาคม 2565
  5 กันยายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กรกฎาคม 2565
  3 สิงหาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน 2565
  4 กรกฎาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม 2565
  8 มิถุนายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน เมษายน 2565
  5 พฤษภาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มีนาคม 2565
  5 เมษายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
  4 มีนาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มกราคม 2565
  3 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ธันวาคม 2564
  5 มกราคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน 2564
  3 ธันวาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ตุลาคม 2564
  5 พฤศจิกายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กันยายน 2564
  30 กันยายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน สิงหาคม 2564
  31 สิงหาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กรกฎาคม 2564
  30 กรกฎาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน 2564
  30 มิถุนายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม 2564
  31 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน เมษายน 2564
  30 เมษายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม 2564
  31 มีนาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
  26 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มกราคม 2564
  29 มกราคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม 2563
  31 ธันวาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน 2563
  30 พฤศจิกายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม 2563
  30 ตุลาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กันยายน 2563
  30 กันยายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน สิงหาคม 2563
  31 สิงหาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กรกฎาคม 2563
  30 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน 2563
  30 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤษภาคม 2563
  30 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เมษายน 2563
  30 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มีนาคม 2563
  31 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มกราคม 2563
  31 มกราคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาคม 2562
  31 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
  29 พฤศจิกายน 2562