logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กรกฎาคม 2563
  30 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน 2563
  30 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤษภาคม 2563
  30 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เมษายน 2563
  30 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มีนาคม 2563
  31 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
  4 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม 2562
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
  31 มกราคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มกราคม 2563
  31 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาคม 2562
  29 พฤศจิกายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กันยายน 2562
  7 ตุลาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน สิงหาคม 2562
  9 กันยายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กรกฎาคม 2562
  9 สิงหาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มิถุนายน 2562
  8 กรกฎาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤษภาคม 2562
  7 มิถุนายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน เมษายน 2562
  6 พฤษภาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มีนาคม 2562
  4 เมษายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
  5 มีนาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม 2562
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม 2561
  4 มกราคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน 2561
  3 ธันวาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม 2561
  7 พฤศจิกายน 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน 2561
  3 ตุลาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม 2561
  3 กันยายน 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กรกฎาคม 2561
  8 สิงหาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน 2561
  2 กรกฎาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม 2561
  6 มิถุนายน 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน 2561
  4 พฤษภาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มีนาคม 2561
  2 เมษายน 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
  19 มีนาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มกราคม 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน ธันวาคม 2560
  4 มกราคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤศจิกายน 2560
  7 ธันวาคม 2560
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน ตุลาคม 2560
  6 พฤศจิกายน 2560