logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • สรุปแผนปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน งบประมาณ พ.ศ. 2563
  13 เมษายน 2563
 • สรุปแผนปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน งบประมาณปี พ.ศ. 2563
  3 มีนาคม 2563
 • สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในปริมณฑลและภูมิภาค
  24 กุมภาพันธ์ 2557
 • สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ รอบบัญชี ปี 2555-2558
  24 กุมภาพันธ์ 2557
 • สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ
  24 กุมภาพันธ์ 2557
 • สอบถามค้นหาราคาประเมินทั่วประเทศ
  18 ธันวาคม 2556
หมวดหมู่เอกสาร